PL EN
LOGIN
LOGIN
menu

Regulamin

I. Wstęp

Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad i przywilejów użytkowników serwisu internetowego Rapideo.net. Pomoże to wykluczyć wszelkie nieporozumienia, pozwoli wprowadzić świetną atmosferę korzystania z serwisu oraz będzie służył w chwilach niejasności.

Niniejszy serwis – dalej jako serwis Rapideo.net – działa jako serwis hostujący, zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE, dyrektywa o handlu elektronicznym - dyrektywa2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. Serwis nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych – na stałe przechowuje jedynie adres e-mail użyty przy rejestracji konta.

II. Definicje

1. Serwis Rapideo.net -(dalej wymiennie jako serwis Rapideo.net lub Serwis) – Usługodawca świadczący Usługę dla użytkowników indywidualnych dostępu do serwerów zlokalizowanych na terenie całego świata, z wykorzystaniem sieci Internet oraz innych sieci komputerowych. W zakresie świadczonej usługi mieści się w szczególności transfer danych, przechowywanie danych oraz otrzymywanie przez Usługobiorcę danych.

2. Usługa dostępu do serwerów – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Dyrektywy 2000/31/WE.

3. Usługodawca - właściciel serwisu, DG-Electronics z siedzibą w 135 Tubberclaire Meadows, Navan, Co. Meath, Ireland

4. Usługobiorca – użytkownik serwisku, który zawarł ze Spółką umowę o świadczeniu usług na podstawie niniejszego Regulamin, korzystający z serwisu Rapideo.net, niezależnie od faktu korzystania z Usług Serwisu i identyfikowalny w Serwisie (za pomocą nazwy (loginu), hasła, adresu e-mail podanych przy rejestracji).

5. Transfer danych – ilość danych jaką Użytkownik może przekazać lub pobrać za pośrednictwem serwisu Rapideo.net.

6. Konto transferowe – konto które pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług Serwisu do wysokości dostępnego na koncie Transferu.

7. Cennik usług - cennik Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dostępny po zalogowaniu w serwisie. Cennik usług może być zmieniany przez Usługodawcę, na podstawie niniejszego regulaminu.

8. Wielkość pliku - wielkość pliku dodawanego, pobranego lub przechowywanego przez Użytkownika, wyrażona w megabajtach (MB).

III. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania przez Usługobiorców (dalej wymiennie jako: "Użytkownicy" lub "Usługobiorcy") z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2. Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie lub/i przechowywanie przez Użytkownika – Usługobiorcę treści naruszających prawo powszechnie obowiązujące.

3. Korzystanie z Usług Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W ramach realizacji usługi, usługodawca:

 • a) nie jest inicjatorem przekazu danych
 • b) nie wybiera odbiorcy przekazu danych
 • c) nie wybiera, nie przetwarza, nie cenzuruje ani w żaden inny sposób nie modyfikuje informacji
  zawartych w przekazie danych

5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych Usługobiorcy.

6. Usługodawca, dokonując czynności wskazanych w ust. 5 niniejszego punktu regulaminu nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych jeśli otrzymał urzędowe zawiadomienie, zaś jeśli otrzymał wiarygodną informację nie ponosi odpowiedzialności jeśli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

7. Usługodawca nie przechowuje, nie rejestruje i nie przetwarza żadnych danych osobowych (imienia
i nazwiska i innych). Dane typu login, hasło, adres e-mail są przetwarzane jedynie w ramach realizacji usług serwisu Rapideo.net.

IV. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wymagania techniczne

1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu. Posiadanie konta w serwisie jest darmowe.

2. Dostęp do usług serwisu możliwy jest jedynie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja polega na wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego pod następującym adresem https://www.rapideo.net/rejestracja a następnie dokonanie czynności:

 • 1. podania następujących danych:
  • indywidualna nazwa Użytkownika – login,
  • hasło,
  • adres e-mail
 • 2.akceptację niniejszego regulaminu,
 • 3.wyboru usługi i pakietu,
 • 4.dokonanie opłaty.

3. Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail list potwierdzający dokonanie rejestracji w Serwisie.

4. Po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem usług, konto Użytkownika zostanie zasilone adekwatną do wysokości opłaty ilością Transferu lub zostanie przedłużone adekwatnym do wysokości opłaty czasem ważności Konta Premium.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią opłatę.

6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań:

 • a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome;
 • b) strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768;

7. Użytkownik jest zobowiązany do:

 • a)zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim
 • b)nienaruszenie niniejszego Regulaminu – w całości lub w części w szczególności poprzez udostępnianie lub instalowanie czy przechowywanie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń naruszających niniejszy Regulamin
 • c)powstrzymania się od nieautoryzowanego użycia (lub też jakichkolwiek usiłowania takich działań), zakłócania czy też odcięcia lub usiłowania odcięcia dostępu do usług serwisu innym użytkownikom lub komputerom
 • d)powstrzymania się od jakichkolwiek działań przestępczych (złośliwego oprogramowania, wirusów, koni trojańskich, crackingu, pharminu, botów generujących zapytania do serwisu Rapideo.net i innych)
 • e)nieużywania usług z przekroczeniem limitów transferu przydzielonych do wykupionego konta lub w sposób powodujący nadmierne obciążenie serwerów dostarczających usługi
 • f)powstrzymania się od obejścia parametrów służących wykorzystaniu usługi
 • g)powstrzymania się od wszelkiego rodzaju działań, mających na celu doprowadzenie do wysyłania innym użytkownikom niezamówionej korespondencji handlowej (tzw. SPAM)
 • h)powstrzymania się od udostępniania innym osobom usług serwisu
 • i)powstrzymania się od przechowywania, przetwarzania, transferowania treści o charakterze bezprawnym – w szczególności treści, które naruszają przepisy prawa autorskiego.
 • j)niepodejmowania działań takich jak mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników;
 • k)nie udostępniania wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich umożliwiających pobieranie dodanych przez Użytkownika plików
 • l)posiadania tylko 1 konta bez możliwości zakładania wielu kont, by wymusić darmowy transfer. W przypadku zakładania wielu kont – konta te będą blokowane nawet jeśli dokonane zostały na nich płatności
 • m)powstrzymanie się od publicznego udostępniania linków (na forach i stronach internetowych) uzyskanych z serwisu Rapideo.net

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.

9. Z chwilą dodania przez Użytkownika linku do pobierania pliku w ramach Usług Serwisu, Usługodawca odlicza Wielkość pliku od Transferu Użytkownika.

10. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

V. Zawieranie i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez Serwis następuje poprzez rejestrację, pod warunkiem akceptacji regulaminu oraz wybór pakietu, opłacenie usługi. Usługobiorca ma możliwość założenia tylko jednego konta i nie ma możliwości zmiany typu posiadanego konta.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do wynagrodzenia z tytułu realizacji usługi, zgodnie z wybranym pakietem i cennikiem. Data uiszczenia wynagrodzenia to data wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku czasowych promocji organizowanych w serwisie, za datę zakupu promocyjnego pakietu uważa się datę wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy w okresie promocji.

3. Usługobiorca, będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług może odstąpić od umowy w terminie 10 dni, od dnia zawarcia umowy, chyba, że rozpoczął korzystanie z usługi przed tym terminem. W celu odstąpienia Usługobiorca winien wysłać oświadczenie woli droga mailową na adres support@rapideo.pl

4. W wypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usług, Serwis dokonuje zwrotu uiszczonego przez Usługobiorcę wynagrodzenia.

5. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zablokowania świadczenia usługi, w sytuacji gdy Usługobiorca działa niezgodnie z Regulaminem – w szczególności z nakazami i zakazami wskazanymi w ust. 7 pkt IV niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy nie przysługuje wówczas prawo do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia. Usługodawca może niezwłocznie podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

6. Umowa o świadczenie usług przez serwis Rapideo.net jest umową terminową – zawartą na czas określony tj. na czas wykupionego abonamentu. Usługobiorca, ma prawo do zawarcia nowej umowy poprzez wykupienie kolejnego abonamentu, na czas określony w usłudze, którą zakupuje.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu. Zmiany te nie mogę być powodem do jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a)podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • b)jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu
 • c)skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
 • d)treść pobranych przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis, w szczególności plików znajdujących się w bazach serwisów, w których Usługodawca umożliwa ich wyszukiwanie.
 • e)za błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,
 • f)działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności,

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych, organizacyjnych lub ograniczeń technicznych, jakie występują lub mogą wystąpić w sprzęcie użytkownika, w sytuacji, gdy uniemożliwią one korzystanie przez użytkownika z serwisu Rapideo.net

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za działalność innych, połączonych z serwisem, serwisów lub za ich zawartość, w szczególności zaś za:

 • a)szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 • b)niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług z powodu zbyt dużej ilości osób oczekujących na pobranie tego samego pliku lub innych przeszkód technicznych (problemów technicznych, przeciążeń łącza, przeszkód technicznych);
 • c)niemożność lub opóźnienie w korzystaniu przez Użytkownika z wyszukiwarki plików znajdujących się w bazie serwisu
 • d)wycofanie wsparcia dla dowolnego serwisu, jeśli niemożliwe stanie się świadczenie wysokiej jakości usług przez problemy po stronie tego serwisu.

6. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów, w których Usługodawca umożlwia wyszukiwanie plików i za dostępność plików znajdujących się w bazach tych serwisów.

7. Usługodawca szanując prywatność Użytkowników, nie ingeruje i nie nadzoruje w żaden sposób treści przesyłanych plików, ani też nie monitoruje wykorzystywania ogólnodostępnej wyszukiwarki i wyszukiwarki umożliwiającej przeszukiwanie i korzystanie z bazy serwisów, w których Usługodawca umożliwa wyszukiwanie plików. Treść pozyskiwanych i przesyłanych przez Użytkowników plików oraz odtwarzanie plików znajdujących się w bazach tych serwisów pozostaje w wyłącznej gestii Użytkowników i serwisu, z którego wyszukano plik, podobnie jak odpowiedzialność prawna z tym związana.

VII. Rozliczenia i reklamacje

1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2. Reklamacje można składać drogą internetową na adres support@rapideo.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę konta użytkownika w Serwisie, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

3. Przedmiotem reklamacji może być jedynie niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, wykonywanie umowy przez Usługodawcę. Przedmiotem reklamacji nie mogą być jakiekolwiek okoliczności czy też działania podmiotów lub Usługobiorcy, za które Usługodawca nie odpowiada.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni, od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli Usługodawca nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, jednak za wcześniejszym poinformowaniem Usługobiorcy. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.

6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: support@rapideo.pl

VIII. Polityka Prywatności

1. Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza tylko dane niezbędne w procesie Rejestracji tj. adres e-mail. Użytkownik Serwisu może powierzyć Usługodawcy do przetwarzania również dane opcjonalne

2. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych takich jak nazwa użytkownika, hasło lub adres e-mail jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.

3. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt VII.6 niniejszego Regulaminu.

VIII. Zakończenie korzystania z Serwisu

1. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

 • a)podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • b)dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • c)dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;

2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie Serwisu.

4. Użytkownikowi, którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana proporcjonalna opłata za niewykorzystany Transfer dostępny na koncie Użytkownika.

IX. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy dyrektywy 2000/31/WE, dyrektywa o handlu elektronicznym - dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu Republiki Irlandii.

6. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.

7. Usługodawca może informować Użytkownika o zmianach, nowościach, nowych ofertach i promocjach w Serwisie wysyłając wiadomość na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika i na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika w Serwisie bądź na numer, z którego Użytkownik dokonywał zakupu Usług w Serwisie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Usługodawcy logując się na swoim Koncie i wyłączając chęć otrzymywania wiadomości z Serwisu w ustawieniach konta.

8. Promocje organizowane w Serwisie jak i bonus za doładowania nie łączą się z kodami doładowującymi zakupionymi w serwisie i poza serwisem (np. w portalu Allegro.pl).

X. Statystyki odwiedzin. Cookies / ciasteczka

Serwis używa plików cookie (ciasteczka) do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu. Użytkownik może zablokować pliki cookies z domeny .rapideo.net jednak uniemożliwi to dalsze korzystanie z Serwisu. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jak wyłaczyć cookies (ciasteczka)

Wybierz przeglądarkę:
We have been trusted by
393010 users See why »